voorzitter: C. Van der Vorst

Contactpersonen
basis@sbsintpaulus.be
secundair@sbsintpaulus.be

visietekst

De visie van de vzw Sint-Paulus als onderwijsaanbieder is geënt op volgende 4 pijlers.


1. Onze scholen zijn verbonden door een gezamenlijk gedragen visie

De visie van Sint-Paulus wil een overkoepelende, ondersteunende en een gezamenlijk gedragen visie zijn die al onze scholen BaO, BuBaO, SO en BuSo verbindt.Door onze samenwerking kunnen we onderwijs op een professionele, efficiënte en economische manier organiseren. We vertrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de scholen en respecteren de eigenheid van elke school.In al onze scholen wordt een participatief traject doorlopen dat uitmondt in een breed gedragen opvoedingsproject dat in overeenstemming is met de gezamenlijke visie van de vzw. Het opvoedingsproject van de scholen is gericht op het uitbouwen van kwalitatief onderwijs en vorming.We vinden vormen van samenwerking en intervisie tussen onze scholen onderling en met scholen buiten onze vzw zeer belangrijk, verrijkend en stimuleren die. We laten ons uitdagen door onderwijskundige vernieuwingen. We professionaliseren voortdurend en delen onze expertise met elkaar.

2. Onze scholen vertrekken vanuit christelijk geïnspireerde waarden

Met respect voor de christelijke waarden, zijn onze scholen plaatsen van verbinding en dialoog met diverse levensbeschouwingen. We respecteren elkaars verscheidenheid en ervaren diversiteit als een verrijking.Onze scholen vormen een warme plek, waar iedereen zich thuis kan voelen, met speciale aandacht en zorg voor iedereen in onze samenleving.We geloven in de talenten van elk kind en zorgen ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

3. Onze scholen bieden een breed en samenhangend onderwijsaanbod aan voor elke leerling

Als schoolbestuur bieden we aantrekkelijk onderwijs aan voor leerlingen en doen dat zoveel mogelijk in een hedendaagse infrastructuur.Ons aanbod van kleine en grote scholen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs wordt als een meerwaarde binnen het scholenlandschap gezien en biedt een antwoord op de onderwijsbehoeften en de grote diversiteit van kinderen en jongeren in de wijde omgeving.

4. Onze scholen streven naar een positief en waarderend leer- en leefklimaat

Elk personeelslid stelt zich loyaal, waarderend, positief en professioneel op ten aanzien van de organisatie, zijn collega’s, de leerlingen en hun ouders.Via betrokkenheid, participatie, inspraak en overleg werken alle actoren mee aan een schoolklimaat waar iedereen zich thuis kan voelen.